Bai, Xuelian, Ting Zhou, Tongfei Lai, Yicong Li, Jiale Chai, Jiajun Ni, and Huawei Zhang. 2017. “Isolation and Antifungal Screening of Endophytic Fungi from Erigeron Canadensis”. Bangladesh Journal of Pharmacology 12 (3):256-59. https://doi.org/10.3329/bjp.v12i3.32126.