(1)
Emran, M. A. .; Khandaker, M. N. .; Ahmed, S. M. .; Islam, M. T. .; Khasru, M. R. .; Salek, A. . Sports Injury: Rehabilitation Updates. Bangladesh Med J 2020, 49, 34-40.