[1]
Ranjan, R., Rahman, M., Saha, H., Saha, S.K. and Adhikary, A.B. 2018. Redo mitral valve surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal. 11, 1 (Mar. 2018), 89–93. DOI:https://doi.org/10.3329/bsmmuj.v11i1.35583.