Ranjan, R., Rahman, M., Saha, H., Saha, S. K., & Adhikary, A. B. (2018). Redo mitral valve surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, 11(1), 89–93. https://doi.org/10.3329/bsmmuj.v11i1.35583