RANJAN, R.; RAHMAN, M.; SAHA, H.; SAHA, S. K.; ADHIKARY, A. B. Redo mitral valve surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 89–93, 2018. DOI: 10.3329/bsmmuj.v11i1.35583. Disponível em: https://banglajol.info/index.php/BSMMUJ/article/view/35583. Acesso em: 21 jan. 2022.