Ranjan, R., Rahman, M., Saha, H., Saha, S. K. and Adhikary, A. B. (2018) “Redo mitral valve surgery”, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, 11(1), pp. 89–93. doi: 10.3329/bsmmuj.v11i1.35583.