[1]
R. Ranjan, M. Rahman, H. Saha, S. K. Saha, and A. B. Adhikary, “Redo mitral valve surgery”, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical Univ J, vol. 11, no. 1, pp. 89–93, Mar. 2018.